Time: 0.0017 Seconds\n

Luonnontieteellinen museo

Helsinki

Kohteen nimi: Luonnontieteellinen museo
Osoite: Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Helsinki
Puhelinnro: 0294 1911 (Helsingin yliopiston vaihde)
WWW:: https://www.luomus.fi/fi/luonnontieteellinen-museo

Katso kartta isompana
Muokattu: 14.06.2022